Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op:
Alle door Me Clinics gedane uitingen, geleverde diensten, producten en materialen. Bij de aanwezigheid van een specifieke overeenkomst, zoals een behandelingsovereenkomst, dan wordt geacht dat deze een onderdeel van de overeenkomst is.

Me Clinics is statutair gevestigd te Harderwijk en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 68976909

Definities

Wederpartij: klanten, leveranciers, medewerkers, contacten op sociale media, bezoekers kliniek

Uitingen: iedere communicatie vanuit Me Clinics ongeacht vorm en medium, zoals website, schriftelijke en mondelinge informatie, facebook meldingen, foto’s, drukwerk, enz.

Materialen: foto’s, video-opnamen, reclame- en promotiemiddelen, enz.

Diensten: behandelingen, behandelmethoden, cursussen, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten

Producten: door Me Clinics gebruikte en geleverde producten

Levering

De uitingen, diensten, producten en materialen van Me Clinics worden uitgevoerd en geleverd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zonder onnodige vertraging. Mochten er niettemin fouten of gebreken bestaan in de door Me Clinics geleverde diensten en/of producten, dan zullen deze zo spoedig mogelijk verholpen worden voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Me Clinics, zoals brand, overstroming, staking, uitzonderlijke weersomstandigheden of overheidsmaatregelen, niet-levering door toeleveranciers van Me Clinics enz.
Mocht het niet mogelijk zijn bepaalde producten, diensten of materialen te leveren wegens overmacht, dan zal Me Clinics de levering opschorten en indien mogelijk alsnog leveren, zodra de situatie van overmacht geëindigd is. Indien dit niet meer mogelijk is, dan zal de betreffende overeenkomst vervallen. Wederpartij kan geen rechten aan niet-levering op grond van overmacht ontlenen. Me Clinics is niet aansprakelijk voor schade bij de wederpartij ten gevolge van niet-levering op grond van overmacht.

Beëindiging overeenkomst

Indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen tegenover Me Clinics niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, de wederpartij in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert, dit heeft aangevraagd, of er beslag op zijn bezittingen is gelegd, dan heeft Me Clinics het recht de betreffende overeenkomst te beëindigen zonder ingebrekestelling met behoud van aanspraak op eventuele schadevergoeding.

Intellectuele eigendomsrechten

Niets van de uitingen, diensten, producten en materialen van Me Clinics mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog.

Het is eveneens verboden om de inhoud van de website of andere sociale media te wijzigen. Op de door Me Clinics geleverde informatie (inclusief beeld- en geluidsmateriaal) op de website of in de sociale media rust auteursrecht, hetzij van Me Clinics hetzij van leveranciers van Me Clinics. Het is dan ook ten strengste verboden dergelijk materiaal te kopiëren en/of anderszins te vermenigvuldigen.

Indien de wederpartij informatie (ongeacht in welke vorm) verstrekt via de website en/of sociale media, dan wordt aangenomen dat daar geen auteursrecht op rust, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven is. Indien dit niet uitdrukkelijk is aangegeven, dan staat het Me Clinics vrij om dergelijke informatie te gebruiken.

Aansprakelijkheid

Ondanks dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt getracht om alle uitingen, producten en diensten van ME Clinics juist en volledig aan te bieden, kan volledige tevredenheid niet gegarandeerd worden. ME Clinics is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of verband houdend met (het gebruik van) de door ME Clinics verstrekte informatie of geleverde producten en diensten, tenzij anders door de wet bepaald.

Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer. ME Clinics kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van externe websites of bedrijven, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven die niet van ME Clinics zijn, wordt afgewezen.

Persoonlijke gegevens

ME Clinics gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. ME Clinics deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagplan nodig is. ME Clinics bewaart patiëntengegevens conform de eisen die de wet daaraan stelt. De wettelijke bewaartermijn van de medische dossiers bedraagt 15 jaar. ME Clinics houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntgegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

ME Clinics slaat gegevens van patiënten op in het kader van de consulten of behandelingen waarvoor de patiënt bij ME Clinics is geweest. ME Clinics informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. ME Clinics informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. ME Clinics zal nimmer zonder vooraf toestemming van patiënten bijzondere handelingen met de persoonsgegevens verrichten.

Prijzen en betaling

De prijzen voor de diensten en producten staan vermeld op de website. De wederpartij is verplicht om de op de website gepubliceerde bedragen aan Me Clinics te betalen zodra hij/zij overgaat tot aankoop van een product of dienst. Eventuele kortingen dienen schriftelijk/digitaal door Me Clinics voorafgaand aan de aankoop van een product of dienst worden vastgesteld. Indien dit niet is gedaan, dan gaat Me Clinics ervan uit dat de wederpartij akkoord gaat met en op de hoogte is van de gepubliceerde tarieven en is hij/zij verplicht het volledige bedrag te betalen. Me Clinics heeft het recht voor bepaalde diensten (gedeeltelijke) betaling vooraf te vragen. Indien dergelijke vooruitbetaling niet plaatsvindt, dan heeft Me Clinics het recht de betreffende dienst niet te verlenen. Indien wederpartij na een behandeling, product of dienst voor een vervolgbehandeling, product of dienst komt, inclusief verbetering of correctie van een eerder uitgevoerde behandeling, dan is Me Clinics gerechtigd om de dan geldende tarieven te hanteren zoals gepubliceerd op deze website.

Heeft u een klacht of bent u ontevreden over product of dienst van ME Clinics?

Indien de wederpartij niet tevreden is over een dienst of product, dan wordt de wederpartij geacht dit bij Me Clinics te melden. Mocht het niet mogelijk blijken om de wederpartij in onderling onderleg alsnog tevreden te stellen, dan bestaat er een heldere klachtenprocedure. Me Clinics is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg voor goede afhandeling van uw klacht. (https://klachtenportaalzorg.nl)

Wijzigingen

Het staat Me Clinics te allen tijde vrij deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging vervallen alle eerdere versies van de Algemene Voorwaarden. In geval enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden volgens de wet onuitvoerbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling zo spoedig mogelijk zodanig gewijzigd worden dat deze overeenkomstig de wet is.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter.

15-05-2018